100 Mil i Fjorden arr. af Struer Sejlklub

SEJLADSBESTEMMELSER

1. DELTAGELSE

Deltagere i 100 mil i Fjorden kan kun deltage:

 • Hvis de er tilmeldt jf. bestemmelserne
 • Har betalt startgebyr
 • Har fremvist obligatorisk sikkerhedsudstyr
 • Gennemfører kapsejladsen i overensstemmelse med sejladsbestemmelserne

Sejladsen sejles uden DH Målebrev eller anden form for handicap/respit.

2. REGLER

Der sejles efter de internationale søvejsregler (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) og gældende sejladsbestemmelser for 100 mil i Fjorden – disse offentligøres senest 1 måned før start.

3. REGLER VEDR. BRUG AF LANTERNER

Alle både skal derfor føre lanterner/navigationslys som beskrevet i de internationale søfartsregler IRPCAS (International Regulations for Preventing Collisions at Sea).

Reglerne gælder og håndhæves for alle deltagende både. Deltagende både under 7 meter skal opfylde søfartsreglerne for lanterner for både over 7 meter!

4. MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet.

5. ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 08.00 på startdagen, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, den vil træde i kraft.

6. AFLYSNING

Sejladsledelsen kan til hver en tid vælge helt eller delvist at udskyde eller aflyse sejladsen, hvis eksempelvis vejrlig skønnes at være til fare for deltagerne.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

Alle deltagere skal senest ved registrering og modtagelse af startnummer oplyse:

 • Eget mobilnummer
 • Kontaktnummer på ”shorecrew”
 • Kaldenummer/evt. MMSI/navn på VHF

8. SHORECREW

Alle deltagere skal have et ”shorecrew” der kan bidrage til kontakten mellem sejladsledelsen og deltageren.

Shorecrew skal kunne assistere deltagere med vejrmeldinger, opbakning og vejledning undervejs.

9. SIKKERHED

Deltagere kvitterer med sin underskrift og ved udlevering af startnummer, at obligatorisk sikkerhedsudstyr og godkendte lanterner er i overensstemmelse med ovenstående punkt og fremvist kontrollant fra Struer Sejlklub/100 mil i Fjorden.

Det er skippers ansvar at:

 • Båden er i forsvarlig og sødygtig stand.
 • Båden er udrustet med fastgjorte lovpligtige lanterner i henhold til De Internationale Søvejsregler (COLREGS). Både under 7m længde skal ligeledes være udrustet med fastgjorte lanterner som foreskrevet for både på 7 m længde og derover.
 • Båden er udstyret med følgende obligatoriske sikkerhedsudstyr:
  • Redningsveste – der bæres under sejladsen.
  • Livliner der kan bæres samtidig med redningsvest.
  • Monteret sikkerhedsline/jackstay langs dækket, til fastgørelse af livline.
  • Mobiltelefon med opgivet nummer til løbsledelsen.
  • VHF-radio – håndholdt (inkl. batterier til en realistisk sejltid) eller stationær.
  • Analogt Kompas.
  • 2 håndholdte nødblus pr. båd, med gyldig udløbsdato i overensstemmelse med direktiv 2014/93/EU.
  • 2 nødraketter pr. båd, med gyldig udløbsdato i overensstemmelse med direktiv 2014/93/EU.
  • Spand eller øsekar.
  • Førstehjælpskasse.
  • Kraftig lygte.
  • Passende anker med ankerkæde og/eller line klar til omgående brug.

Løbskomiteen forbeholder sig uden videre retten til at afvise både/deltagere, som ikke vurderes i sødygtig stand til at gennemføre sejladsen!

10. TIDSPLAN

Fredag den 18. juni kl. 12.55 – Første varselssignal

Fredag den 18. juni kl. 13.00 – 1. start

Fredag den 18. juni kl. 13.30 – 2. start

Fredag den 18. juni kl. 14.00 – 3. start

Fredag den 18. juni kl. 14.30 – 4. start

Fredag den 18. juni kl. 15.00 – 5. start

Fredag den 18. juni kl. 15.30 – 6. start

Lørdag den 19. juni kl. 23.59 – Sejladsen skydes af

11. LØBSINDDELING

Single- og doublehanded kølbåde:

1. start – 100 Mini – fra 18.00 til 25.00 fod

2. start – 100 Small – fra 25.01 til 30.00 fod

3. start – 100 Medium – fra 30.01 til 35.00 fod

4. start – 100 Large – fra 35.01 til 40.00 fod

5. start – 100 XL – fra 40.01 fod og længere

Single- og doublehanded flerskrogsbåde:

6. start – 100 Kat – fra 18.00 fod og opefter

Alle mål er i engelske fod (1 fod = 0.3048m) og angiver længde overalt (LOA) som defineret i World Sailing Rules.

12. SEJLADSOMRÅDE

Sejladsen 100 mil i Fjorden går rundt i den vestlige del af Limfjorden, og der skal ikke passeres nogle broer, hvortil der kræves åbning af brofag for passage. Derimod vil der skulle navigeres i snævert farvand.

13. RUTEN

Bilag 1 til sejladsbestemmelserne viser skitsen over ruten.

Omsejlingsretningen vedtages af sejladsledelsen og sker under hensyntagen til vindretning og vejrmelding og meddeles ved skippermødet fredag kl. 10.00.

14. MÆRKER

Mærker vil bestå af farvandsafmærkninger samt enkelte udlagte bøjer med rød/orange topflag. Se bilag 2 for betegnelse og position. Handbjerg banemærke vil være oppustelig gul cylinderbøje.

Mærker skal overholdes og passeres på søsiden undtagen:

 • Banemærke 1 – omsejles på landsiden
 • Grisetå Odde sideafmærkning – omsejles på landsiden
 • Fegge Røn Kompasafmærkning – omsejles på landsiden
 • Løgstør Anduvning – omsejles på landsiden
 • Handbjerg Marina banemærke – omsejles på landsiden
 • Banemærke 2 – omsejles på landsiden
 • Banemærke 1 – omsejles på landsiden

Desuden skal midtfarvands- og sideafgrænsningsmærkerne ved Sallingsundbroen ikke respekteres, og der kan frit vælges, gennem hvilken brofag der passeres.

15. STARTEN

Sejladsledelse etablerer startlinje mellem inderste røde sideafmærkning i sejlrenden til Holstebro-Struer havn og udlagt bøje med rød/orange topflag eller 2 udlagte bøjer med rød/orange topflag.

Sejladsen kan opdeles i to eller flere forskudte starter.

Opdeling vedtages af sejladsledelsen og vil blive brugt til at skabe plads på startlinjen og til at samle ankomsterne retur til Struer Lystbådehavn.

Sejladserne vil blive startet efter følgende procedure:

Varselsignal: 5 minutter før start afgives et lydsignal.

Klarsignal: 4 minutter før start afgives et lydsignal.

Et-minut-signal: 1 minut før start afgives et lydsignal.

Startsignal: Ved starten afgives et lydsignal.

Hvis nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinjen eller dennes forlængelser inden for det sidste minut før dens start, vil den – uden afhøring – få tillagt 60 minutter til sin sejltid. Båden skal herefter starte i overensstemmelse med definitionen “Starte”.

16. ASSISTANCE OG SØMANDSKAB

Enhver deltager i 100 mil i Fjorden skal, uopholdent og uden udskydelse, yde hjælp til enhver person eller fartøj der måtte være i fare eller nød.

Enhver deltager skal endvidere udvise hvad der betragtes som almindeligt godt sømandskab, overfor både andre deltagere og øvrige sejlere der mødes undervejs.

17. MÅLLINIE

Sejladsledelsen etablerer mållinje mellem inderste røde sideafmærkning i sejlrenden til Holstebro-Struer havn og udlagt bøje med rød/orange topflag.

18. TRACKING

Alle både tilbydes tracking via samarbejde med KEEP SAILING.

Tracking forudsætter egen smartphone, hvortil der downloades og installeres app.

KEEP SAILING understøttes på iPhone, Android og Windows Phone.

Det tilstræbes, at tracking med KEEP SAILING gøres til et interaktivt medie for brugerne, hvor de kan dele billeder, video og beskrivelser fra turen, allerede mens den sejles.

19. TIDSFRISTER

Der gælder følgende tidsfrist, at samtlige både skal være i mål senest lørdag den 22. juni 2019 kl. 23.59 for at have fuldført sejladsen.

20. FORTOLKNING

Disse statutter er tilgængelige på flere sprog. Hvis der er konflikt mellem de forskellige sprog, er det altid den danske version der gælder.

21. BRUD PÅ BESTEMMELSER

Ethvert brud på disse bestemmelser vil resultere i diskvalifikation uden yderligere varsel.

22. OPGIVELSE

En båd, som udgår af sejladsen, skal informere sejladsledelsen om det hurtigst muligt personligt eller via ”Shorecrew”.

23. UDSKIFTNING AF BESÆTNING

Da 100 mil i Fjorden er en single- og doublehanded sejlads, må der ikke foretages besætningsskift efter starten.

24. KONTROL

Struer Sejlklub og 100 mil i Fjorden udfører kontrol af alle bådene inden starten.

25. REKLAME

Deltagende både skal på forlangende sejle med hækstander med sponsor og/eller 100 mil i Fjordens logo samt et startnummer og sponsorlogo. Det er deltagerens eget ansvar at startnummer og sponsorlogo monteres sikkert og synligt længst fremme i bådens stævn, så startnummer og sponsorlogo ikke falder af og skader miljøet.

Disse materialer vil være til rådighed fredag morgen.

Deltagerne står til rådighed for opringninger fra eventets kommunikationsenhed med henblik på interviews direkte fra banen.

Alle både skal føre tydelige sejlnummer eller logo i storsejl.

26. RADIOKOMMUNIKATION

Alle sejlere skal under hele sejladsen være kontaktbare på VHF radio, enten håndholdt eller stationær samt mobiltelefon.

27. PRÆMIER

Vinderen af hver kategori er den båd, der hurtigst sejler banen igennem single- eller doublehanded.

Der er præmier til vinderne i 100 mil i Fjorden. Kategorierne er inddelt efter længde overalt.

28. ANSVARSFRASKRIVNING

Deltageren bekræfter ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko. Struer Sejlklub og 100 mil i Fjorden påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen, og kan derfor ikke gøres erstatningspligtig herfor.

29. FORSIKRING

Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring over for tredjepart. Dokumentation herfor skal fremvises ved registrering i bureauet.

30. NATIONSFLAGET

Alle deltagende både skal føre nationsflaget.

31. GRUNDSTØDNING

En båd der er gået på grund må anvende motoren til at komme flot. Motoren må dog kun give kraft modsat bådens kurs ved grundstødningen. Motorfremdriften skal ophøre straks båden er kommet flot.

Opdateret 14. juni 2021